Algemene verkoopsvoorwaarden Valcke


1. De algemene verkoopsvoorwaarden gelden zowel bij de bestelling bij middel van geschreven bestelbon als bij mondelinge bestelling, daar zij op de factuur zijn vermeld of meegestuurd in bijlage en in de verkoopzaaltoonruimte ter inzage zijn.

2. Offertes en prijslijsten verbinden de verkoper slechts gedurende 14 dagen na dagtekening. De opgegeven prijzen zijn deze voor goederen afgehaald in de magazijnen van de verkoper. Behoudens andersluidende bepalingen worden de goederen vervoerd op kosten van de koper welke ook het vervoermiddel wezen en wie ook de vervoerder zij. Het risico met betrekking tot de aangekochte goederen gaat over op de koper van zodra de gespecifieerde goederen in de magazijnen ter beschikking worden gesteld van de koper met het oog op de levering. Zelfs in geval de verkoper zelf instaat voor het vervoer, blijft het risico nopens de aangekochte goederen bij de koper.

3. De verkoper heeft het recht bestellingen te weigeren mits schriftelijke mededeling aan de koper binnen de 8 dagen na bestelling. Dergelijke weigering verleent de koper geen recht tot schadevergoeding.

4. De modaliteiten van de bestelling qua leveringstermijn en leveringsplaats zijn voor de verkoper richtinggevend doch niet bindend. Dit bv. in geval van wijzigende omstandigheden buiten de wil van de verkoper, laattijdigheid van de leverancier of fabrikant, overmacht, enz... De verkoper zal in deze gevallen de koper inlichten met bevestiging van de nieuwe voorwaarden en zonder dat de koper recht heeft de ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding te eisen.

5. Wanneer op verzoek van de besteller de factuur wordt uitgeschreven op naam van een derde blijft de besteller ten allen tijde en in alle omstandigheden persoonlijk gehouden t.o.v. de verkoper tot naleving van alle verbintenissen die uit de overeenkomst en huidige algemene verkoopsvoorwaarden voortvloeien.

6. De aanduiding van het leveringsadres en de leveringswijze valt onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de besteller-koper. Indien op deze plaats de leveringsbon niet ter ondertekening kan worden aangeboden, erkent de besteller-koper door de enkele afgifte van de goederen op de door hem aangeduide plaats dat de levering conform is geschied aan de vermeldingen vervat op de leveringsbon. De afgifte geschiedt voor de bouwplaats of de woning.

7.  Na verloop van de leveringstermijn vermeld op de bestelbon, behouden wij ons het recht voor de beschikbare goederen aan te rekenen en gelden de algemene verkoopsvoorwaarden. Leveringen verstaan zich eenmalig. Indien op verzoek van de koper in gedeeltes dient geleverd te worden zullen hiervoor extra transportkosten aangerekend worden. Voor iedere levering beneden het nettobedrag van 300 euro zal een forfaitaire transportbijdrage van 20 euro aangerekend worden.

8. Onvolledige levering van een bestelling kan geen reden zijn tot weigering van betaling der geleverde goederen.

9.  Klachten nopens de geleverde goederen moeten op straf van ontvankelijkheid binnen de 5 dagen na ontvangst van de goederen bij aangetekend schrijven bekend worden gemaakt met verwijzing naar het nr. van de leveringsbon. Geen enkele terugname van goederen zal worden aanvaard zonder voorafgaand akkoord van de verkoper enkel stockmaterialen worden slechts teruggenomen zo de terugzending gebeurt in goede staat en in de oorspronkelijke verpakking. Teruggenomen goederen uit de stock van Valcke worden gecrediteerd met een vermindering van 25% van de gefactureerde waarde.

10. De waarborg op de door de verkoper geleverde goederen beperkt zich tot de waarborg die aan hem wordt toegekend door de fabrikant van de goederen. In geval van aanvaarde klacht beperkt deze waarborg zich in elk geval tot eenvoudige omwisseling van de stukken die de fabricatiefouten vertonen; geen enkele terugbetaling, vergoeding of schadeloosstelling, ook niet voor de kosten ter vervanging, zullen kunnen in rekening gebracht worden.

11. De betaling dient contant te gebeuren bij levering of afhaling, tenzij voorafgaandelijk en schriftelijk anders werd overeengekomen. Bij aflevering dient te worden betaald aan de afleverende vrachtwagenchauffeur. Bij afhaling dient te worden betaald aan de kas van het verkooppunt. Voor iedere factuur beneden het nettobedrag van 50 euro zal 6 euro administratiekosten aangerekend worden.

12. Elk bedrag dat onbetaald blijft op het ogenblik van de gestelde vervaldag zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een rente geven van 12% per jaar vanaf deze vervaldag. Bij gebreke aan vermelding van een bijzondere vervaldag wordt de factuur geacht contant betaalbaar te zijn, en geldt de factuurdatum als vervaldag. De rente wordt vermeerderd met een schadebeding van 10% met een minimum van 75 euro en dit tot dekking van alle mogelijke schade en kosten van inning, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt.

13. De niet-betaling op zijn vervaldag van een factuur maakt het verschuldigd saldo van alle andere facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar, onafgezien van de bij voorbaat toegestane betalingsvoorwaarden.

14. Klachten over facturen worden enkel aanvaard wanneer ze schriftelijk binnen de 10 dagen na ontvangst van de factuur worden gemeld.

15. Onverminderd de overdracht van het risico op de koper met betrekking tot de verkochte goederen behoudt de verkoper zich het eigendomsrecht op de geleverde goederen tot volledige betaling van de prijs. De betaalde voorschotten blijven de verkoper verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop.

16. De verkoper laat zich noch rechtstreeks noch onrechtstreeks in met het plaatsen van toestellen. Alle problemen i.v.m. de installatie kunnen uitsluitend ter kennis worden gebracht aan en geregeld worden met de plaatser.

17. In geval een bestelling door de koper wordt geannuleerd, zal hij gehouden zijn tot een schadevergoeding die forfaitair wordt begroot op 25% van de bestelde stockmaterialen en 100% voor niet stockmaterialen. Deze opsplitsing staat altijd op offerte vermeld. Het betaalde voorschot mag door de verkoper van rechtswege en zonder ingebrekestelling worden gecompenseerd met de verbrekingsvergoeding.

18. Valcke Roger behoudt zich het recht voor om de prijs na bestelling te wijzigen indien de marktomstandigheden wijzigen of indien de leverancier van Valcke Roger een prijsstijging doorvoert.

19. Alleen de rechtbanken van Eeklo, Gent en Antwerpen zijn bevoegd.

.

Valcke Roger NV  | Industrielaan 1 | 9900 Eeklo | BTW BE 0414 577 703